DADES PERSONALS
DADES IMMOBLE
 Habitatges
 Oficines
 Locals o Naus
 Garatges
 Solars
 Altres
ALTRES DADES
Traster
Garatge
Piscina
OBSERVACIONS D'INTERÈS
 
En compliment del Nou Reglament Europeu (RGPD) 2016/679 en emplenar aquest formulari dóna el seu consentiment a fi que les seves dades s'incorporin a un fitxer automatitzat de dades, en el qual l'única finalitat és la de poder contactar amb vostè i informar-lo sobre les qüestions que ens planteja. Se l'informa que pot exercir els drets d'accés, cancel•lació, rectificació, i oposició, pel qual pot dirigir-se a info@comtal.cat. Les seves dades mai seran subministrades a tercers sota cap concepte, no rebrà cap publicitat ni cap altre informació no sol•licitada expressament a COMTAL ASSESSORS IMMOBILIARIS S.L.. El responsable del fitxer és COMTAL ASSESSORS IMMOBILIARIS S.L. amb domicili al Av.Barcelona,37, Telf. 977672753, info@comtal.cat.